დადგენილება 93/ 2023 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კოპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის „კომპოზიციისა“ და „მუსიკის ტექნოლოგიის“ საბაკალავრო პროგრამებზე 2024-2025 სასწავლო წლის მისაღები მოთხოვნების კორექტირებისა და მათი დაზუსტებული სახით დამტკიცების შესახებ